Contact us

Address

Tankistiv Street 1
ODO "Zhytomyr Plant of Roofing and Insulation Materials"
Ukraine, Zhytomyr, 10031

E-mail

zkim07@ukr.net

Phone

+380 (412) 25 43 85
+380 (412) 25 43 36
+380 (67) 412 51 79